n
 

 


 

นางสาวกนกวรรณ ไข่แก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประวัติโรงเรียน
 ที่ตั้ง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ผลงานเด่น  
WEB LINKS  
huahin
divisiton
prachuap
sahakon
local
ministry
edu
dltv
krobannok
tv
sts
sswt
eGP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

                       " โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) ยินดีต้อนรับ ^-^ "^ วิสัยทัศน์  มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐาน เสริมสร้างคุณธรรม เน้นนำวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นประชาคมอาเซียน ยั่งยืนโรงเรียนปลอดขยะ พัฒนาสู่สถานศึกษาพอเพียง"^  คำขวัญ   มีคุณธรรม เรียนดี มีสุข   ^

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ภาพกิจกรรมเด่น

  กิจกรรม บ ว ร สู่วิถีพุทธ
 
กิจกรรมอาเซียน
 
โครงการ Zero Waste School

แผนภูมิแสดงปริมาณขยะรีไซเคิล

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน
 :: เทศบาลบ้านหัวหิน
 :: เทศบาลบ้านสมอโพรง
 :: เทศบาลบ้านตะเกียบ
 :: เทศบาลวัดหนองแก
 :: เทศบาลขาพิทักษ์
 :: เทศบาลบ้านเขาเต่า
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์ Online

 

 

   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสำระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563) ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่าน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้ง Solar Rooftop System โครงการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2563 ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา(ป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการรักษ์ไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการบริหารตามหลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง สู่การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง(สื่อการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด(วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(วัสดุเครื่องแต่งกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์ระดับการศึกษาปฐมวัย(วัสดุเครื่องแต่งกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอนุบาลปลอดโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด อ่านต่อ...
   ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาราชประชาสมาคม(วังไกลกังวล) และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสวนหลวงราชินี (19 ไร่) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภาพกิจกรรม

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 และผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาบริเวณโรงเรียนและชุมชนบ่อฝ้าย ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 กรกฎามคม 2563 ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาราชประชาสมาคม(วังไกลกังวล) และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสวนหลวงราชินี (19 ไร่) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพกิจกรรม

วันที่ 24 กรกฎาคม2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาบริเวณโรงเรียนและชุมชนบ่อฝ้าย ภาพกิจกรรม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) จัดพิธีไหว้ครู และกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย ภาพกิจกรรม

วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) จัดโครงการตลาดนัดสืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ ให้นักเรียนได้เรียนรู้อาหารในท้องถิ่นหัวหิน ภาพกิจกรรม

วันที่ 7 มกราคม 2563 ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา และทอดผ้าป่าประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดบ่อฝ้าย ภาพกิจกรรม

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติภายในโรงเรียน และสวนหลวงราชินี 19 ไร่ ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) จัดโครงการตักบาตรสานสัมพันธ์ชุมชน(ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่) ภาพกิจกรรม

วันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท ภาพกิจกรรม

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ภาพกิจกรรม

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) จัดโครงการจูเนียร์สเกาต์ กิจกรรมเดินทางไกลเรียนรู้ตามฐาน ชั้นอ.1 - อ.3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) และกอซอรีสอร์ท ภาพกิจกรรม

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ)นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซต์รีสอร์ท ภาพกิจกรรม

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองมหาสารคาม ดูงานด้านบริหารจัดการขยะ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) ภาพกิจกรรม

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 น้องอนุบาลร่วมรณรงค์กิจกรรมถุงไม่ต่้องน้องถือได้ ในชุมชนบ่อฝ้าย เพื่อส่งเสริมเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้ถุงพลาสติก สามารถนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้ และร่วมกันส่งใบเสร็จขอบคุณที่ไม่รับถุงเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์77โรงพยาบาล จากร้านสะดวกซื้อ เพื่อชิงรางวัลประจำเดือน ภาพกิจกรรม

วันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมายให้คุณครูทศพร พูนสุข และคุณครูพิทยารัตน์ นาเมือง นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เย้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน(ค่ายพุทธบุตร) ณ วัดบุษยะบรรพต อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางสาวกนกวรรณ ไข่แก้ว ผู้อำนายการสถานศึกษา เยี่ยมชมการสาธิตเครื่องอัดใบตองเป็นภาชนะ จาก อ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณเะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนเย้าร่วมโครงการ ปลูกต้นไม้ส่วนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะเขาหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารตำบลจำปาหล่อ จังหวัดอ่างทอง ดูงานด้านบริหารจัดการขยะ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) ภาพกิจกรรม

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เย้าร่วมโครงการอบรมยาเสพติดลูกเสือช่อสะอาด ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) ภาพกิจกรรม

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ)จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมมอบเงินสนับสนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาพกิจกรรม

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) จัดกิจกรรมเรียนรู้ให้กับนักเรียนเข้าเรียนรู้ 13 ฐานการเรียนรู้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภาพกิจกรรม

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภาพกิจกรรม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภาพกิจกรรม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนครู และนักเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ เขาหินเหล็กไฟ ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครนนทบุรี เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) ภาพกิจกรรม

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 คุณครูประจำชั้นนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันวัยใส รักเลือกได้ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ เดอะกรีนบีชรีสอร์ท อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นำนักเรียนเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบ่อฝ้าย ภาพกิจกรรม

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และรับชมการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เวลา 16.10 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงเรียนหัวหิน ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 เมษายน 2562 ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "รักหัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข" โดยรณรงค์ ขยะเหลือศูนย์ ทำ Eco brick แจกแผ่นพับ ณ ชุมชนหัวดอน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ภาพกิจกรรม

วันที่ 22-26 เมษายน 2562 ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู เข้ารับการอบรมโรงเรียนคุณภาพ SMT จาก สสวท. ณ โรงเรียนวังไกลกังวล ภาพกิจกรรม

วันที่ 17 เมษายน 2562 ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรม "ร่วมสร้างจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม" กับเทศบาลเมืองหัวหิน และดารานักแสดง ภาพกิจกรรม

วันที่ 16 เมษายน 2562 ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ร่วมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ ศาลาชุมชนบ่อฝ้าย ภาพกิจกรรม

วันที่ 13 เมษายน 2562 ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ สวนสาธารณะโผนกิ่งเพชร ภาพกิจกรรม

วันที่ 6 เมษายน 2562 ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ โรงเรียนหัวหิน ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับเกียรติบัตรจากนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เข้ารับวุฒิบัตร จากนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ภาพกิจกรรม

วันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) จัดกิจกรรมปัจฉินนิทเศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นแรก ภาพกิจกรรม

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนทำกิจกรรมทอดผ้าป่า ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วัดบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 กุมพาพันธ์ 2562 ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "รักหัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข" โดยรณรงค์ ขยะเหลือศูนย์ ทำ Eco brick แจกแผ่นพับ ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 กุมพาพันธ์ 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) จัดกิจกรรม Junior Scout สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ภาพกิจกรรม

วันที่ 18-20 กุมพาพันธ์ 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายวาสนาดีารีสอร์ท อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรงติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ และได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดนิทรรศการ การรณรงค์ต่อต้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ สวนสาธารณะโผนกิ่งเพชร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรม

วันที่ 16 มกราคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) ร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 มกราคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ สวนหลวงราชินี 19 ไร่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 มกราคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) นำนักเรียนแสดงกิจกรรมวันเด็ก ณ ชุมชนบ่อฝ้าย ศูนย์การค้าบลูพอร์ต และสวนหลวงราชินี 19 ไร่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรม

วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) จัดกิจกรรมวันเด็กภายในโรงเรียน ภาพกิจกรรม

วันที่ 7-9 มกราคม 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) นำลูกเสือสามัญเข้่าค่ายพักแรม ณ ค่ายปิยวัลย์ แคมป์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรม

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ)จัดโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภาพกิจกรรม

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ)จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ณ วัดเขาไกรลาศ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรม

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นักศึกษาจากมหาลัยฮันบก ประเทศเกาหลีใต้ เข้าร่วมจัดกิจกรรมและอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาส ภาพกิจกรรม

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) จัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ ภาพกิจกรรม

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ภาพกิจกรรม

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ)จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ภาพกิจกรรม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) ร่วมเดินขบวนในประเพณีลอยกระทง ภาพกิจกรรม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะคร บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) ร่วมกันประดิษฐ์กระทง เนื่องในประเพณีลอยกระทง ภาพกิจกรรม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์การค้าพลูพอร์ต ภาพกิจกรรม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) รับการอบรม การขับเคลื่อนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดย ดร.อารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ภาพกิจกรรม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) ร่วมทอดกฐิน ณ วัดบ่อฝ้าย ภาพกิจกรรม

    รางวัลความภาคภูมิใจ..   ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง 

กิจกรรมแข่งขันการต่อเลโก้เสริมทักษะ ชั้น อ.1 - อ.3 ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2562

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

กิจกรรมประกวดโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2562

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4 - ป.6 ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2562

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

 

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3 ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2562

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

กิจกรรมแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2562

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  

กิจกรรมแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4 - ป.6 ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2562

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

กิจกรรมประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2562

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

กิจกรรมประกวดโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2562

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  

กิจกรรมสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.1 - ม.3 ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2562

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  

กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3 ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2562

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  

กิจกรรมประกวดคัดลายมือ ม.1 - ม.3 ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2562

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  

กิจกรรมประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2562

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

กิจกรรมประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับภาคกลาง
ปีการศึกษา 2562

ได้รับรางวัลเข้าร่วม  

    เรื่องน่ารู้
  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อน   วิทยฐานะ (ที่ ศธ 0206.2/ว 2 ลว.29 กพ. 2551)
  การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ศธ 0206.2/ว 1 ลว 2 ม.ค. 51)
  กำหนดวันทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี และการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ศธ 0206.2/ว3 ลว 18 เม.ย.51)
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
 


โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ)
ซอยหัวหิน 6 ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   77110

 
Tel : 032-655653 E-mail :banborfai_school@yahoo.com

Untitled Document