กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 

ปี พ.ศ. 2549 
              ประกวดธนาคารขยะ ระดับจังหวัด
              ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ สอง
ปี พ.ศ. 2550
            ประกวดธนาคารขยะ ระดับจังหวัด
             ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ หนึ่ง
ปี พ.ศ. 2552
             ประกวดธนาคารขยะ ระดับจังหวัด
              ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
ปี พ.ศ. 2552
             ประกวดธนาคารขยะ ระดับภาค
              ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
ปี พ.ศ. 2554
             ประกวดธนาคารขยะ ระดับจังหวัด
              ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
ปี พ.ศ. 2554
             ประกวดธนาคารขยะ ระดับสำนักงานสิ่งแวดล้อม
              ภาคที่ 8 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ