ประวัติโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ)

                                                   โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย  เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านบ่อฝ้าย ( สังฆประชาอุทิศ                                                           เปิดทำการสอนนักเรียนในเกณฑ์บังคับให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
                                                  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2480  โดยนายอำเภอ  ปราณบุรี
                                                  เป็นผู้จัดตั้งร่วมกับพระสงฆ์  และประชาชนชาวบ่อฝ้าย  ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                                                  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีนักเรียนในชั้นเริ่มแรกทั้งหมด  28  คน  เป็นชาย 12  คน 
                                                  เป็นหญิง  16  คน  มีเนื้อ  9  ไร่  66 ตารางวา

 

  

                                                         ต่อมาในปี  พ.ศ.  2488  โรงเรียนหลังเดิมซึ่งสร้างชั่วคราวชำรุด 
                                                       จึงของบประมาณเพื่อก่อสร้างเป็นแบบถาวรโดยได้ย้ายจากที่ปลูกเดิม
                                                       ทางทิศตะวันตกมาปลูกใหม่ทางด้านทิศใต้เป็นแบบชั้นเดียว
                                                       พื้นซีเมนต์หลังคามุงกระเบื้องฝาไม้ยางอาคารเรียน  ยาว  18  เมตร  กว้าง 6 เมตร มีหน้ามุกกลาง

 

   

                               ต่อมาในปี พ.ศ. 2506  โรงเรียนได้โอนจากกองการศึกษาประชาบาล
                              กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดเทศบาลตำบลหัวหิน   
                              กระทรวงมหาดไทย  อาคารเริ่มไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจึงได้เสนอของบประมาณจากเทศบาล 
                              เพื่อสร้างใหม่ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นเป็นแบบถาวรยกพื้นหลังคามุงกระเบื้อง  ฝาไม้ยาง 
                              พื้นไม้ตะแบก เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีระเบียงบันไดกลาง  ซึ่งทางเทศบาลได้อนุมัติและดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
                              ในปี พ.ศ. 2510 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย    เปิดทำการสอนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ในปี
                              พ.ศ. 2521
 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจสร้างอาคารอีกหลังเป็นแบบ 017 จำนวน 4  ห้องชั้นเดียวใต้ถุนสูง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นมาแทนหลังเก่าด้านทิศใต้เป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 8 ห้องเรียน เริ่มเปิดใช้เมื่อเดือนมิถุนายน 2540

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 จัดสร้างที่ดื่มน้ำ แปรงฟัน ข้างห้องประชุม งบประมาณ 64,000 บาท

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างถนนด้านทิศตะวันออก เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 984,000 บาท

 

02

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้งบอุดหนุนจากกรมการปกครองท้องถิ่น สร้างอาคารเรียนขึ้นมาแทนหลังเก่าด้านทิศตะวันตก เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นอาคารโล่งใช้เป็นห้องประชุม งบประมาณ 11,905,000 บาท เริ่มเปิดใช้เมื่อเดือน พฤษภาคม  2553

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาลเมืองหัวหิน สร้างอาคารเรียนตรงบริเวณสระน้ำเก่า เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 12 ห้องเรียน งบประมาณ 6,669,500 บาท เริ่มเปิดใช้เมื่อเดือน กรกฎาคม  2553

ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 รื้อถอนโรงอาหาร 1 หลัง เรือนเพาะชำ 1 หลัง และบ้านพักครู 1 หลัง เนื่องจากกรมชลประทานขอพื้นที่คืนเพื่อทำท่อส่งน้ำดิบ

 

ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย ( สังฆประชาอุทิศ ) ตั้งอยู่เลขที่  -  ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ 300 เมตร อยู่ห่างไกลจาก สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินประมาณ 5 กิโลเมตร มีรถโดยสารประจำทางผ่าน โดยมีเนื้อที่ จำนวน 9  ไร่ 66ตารางวาใช้เป็นสนาม 2 ไร่ 2 งาน มีอาคารเรียน 3 ชั้น 8 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นอาคารโล่งใช้เป็นโรงอาหาร อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นอาคารโล่งใช้เป็นห้องประชุม  อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
ส้วม 1 หลัง บ้านพักภารโรง 2 หลัง โรงจอดรถจักรยาน 1 หลัง มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ                      จรดถนนเทศบาล
ทิศใต้                            บ้านจัดสรร
ทิศตะวันออก              จรดเขตการรถไฟ
ทิศตะวันตก จรดถนนเลียบคลองชลประทาน

โดยรับนักเรียนมาจากโรงเรียนต่างๆในตำบลหัวหินและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมาศึกษาเล่าเรียน
ปัจจุบันเปิดทำการสอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6     จำนวนผู้บริหาร 1 คน พนักงานครู      14    คน  ครูอัตราจ้าง  4  คน    พนักงานธุรการ 2 คน เจ้าหน้าที่โภชนาการ 1 คน  พนักงานขับรถยนต์  1  คน    นักการภารโรง  2  คน    มีนักเรียนจำนวน 384 คน