อนันต์

นางสาวกนกวรรณ  ไข่แก้ว

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายอนันต์   สีบัว

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วรรณิภา

นางสาววรรณิภา   ตั้งธรรม

ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางเสาวลักษณ์ รัตนภักดี

ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สมใจ

รส

นางสา่วสมใจ   นุ่นขาว

ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร

์หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ

นางรสสุคนธ์ อยู่เย็น

ครู วิทยะฐานะครูชำนาญ

ครูประจำชั้นอนุบาล 1

นุสรา

ปิ่นแก้ว

นางสาวนุสรา   คงยาง

ครู วิทยะฐานะครูชำนาญ

หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย

นางสาวปิ่นแก้ว   หนูน้อย

ครู วิทยะฐานะครูชำนาญ

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางจุฑามาศ พรมเวียง

ครู วิทยะฐานะครูชำนาญพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางเบญญาภา  พานพล

ครู วิทยะฐานะครูชำนาญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวลัยพร ทองคล้าย

ครู วิทยะฐานะครูชำนาญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

นางสาวสุธามาศ สังเฉย

ครู วิทยะฐานะครูชำนาญ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวยุพิน อินไชยา

ครู

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุนันทา   สุวรรณพิมล

ครู

ครูประชั้นอนุบาล 2

 

 

นายทศพร พูนสุข

ครู วิทยะฐานะครูชำนาญพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวดมิศรา อินต๊ะลาศ

ครูผู้ช่วย

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐวรรณ กร่างทอง

ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นอนุบาล1

นางสาวพิทยารัตน์ นาเมือง

ผู้ช่วยครู

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัมพร แสงทอง

ผู้ช่วยครู

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปิยมาภรณ์ ไพราม

ผู้ช่วยครู

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวภรณ์ทิพย์ ปานปลอด

ครู ผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย

ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสาวสุวิชา แก้วเกิด

ครู ผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย

ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางสาวจิณห์จุฑา มีสิน

ครูจ้างเหมา

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวณัฐกัญญา ทองมา

ครูจ้างเหมา

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวอุดมลักษณ์ ล้ำเลิศ

ครูจ้างเหมา

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ

 

นางณัฎฐกานต์ ฐิตะฐาน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายนลธวัช เกิดสว่าง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวสุดารัตน์ พูนขุนทด

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายกมล เรืองศิลป์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โภชนาการ

นางสาวธัญญาภรณ์ ผ่องใส

คนงาน

นายนคร พานพล

คนขับรถ

พิชัย

นายพิชัย หาญศึก

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ

ภารโรง

นายกฤษดา เนียมใหญ่

ภารโรง