ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อของโรงเรียน

 

มุุ่่งเน้นคุณภาพมาตรฐาน

เสริมสร้างคุณธรรม

เน้นนำวิชาการ

สืบสานภูมิปัญญา

รักษาสิ่งแวดล้อม

เตรียมพร้อมประชาคมอาเซียน

ยั่งยืนโรงเรียนธนาคารขยะ

 

 

มีคุณธรรม

เรียนดี

มีสุข

 

 

สีแดง
ท.๓

 

ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
28
18
46
อนุบาล 2
21
16
37
อนุบาล 3
22
21
43
ประถมศึกษาปีที่ 1
26
21
47
ประถมศึกษาปีที่ 2
17
26
43
ประถมศึกษาปีที่ 3
27
19
46
ประถมศึกษาปีที่ 4
24
22
46
ประถมศึกษาปีที่ 5
21
18
39
ประถมศึกษาปีที่ 6
25
14
39
รวม
211
175
386