ผลงานด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2550

                           * การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการระดับเทศบาล  รางวัลชนะเลิศ
                           * การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ระดับเทศบาล  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1     
                           * การแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ
                         - แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับเทศบาล                        รางวัล เหรียญเงิน
                         - แข่งขันถอดความภาษาอังกฤษสู่ภาพวาด   ระดับเทศบาล    รางวัลเหรียญเงิน
                         - แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับเทศบาล                   รางวัลเหรียญเงิน
                           * การแข่งขันประกวดโครงงานระดับเทศบาล
                         - โครงงานคณิตศาสตร์                                                  รางวัล ชนะเลิศ
                         - โครงงานวิทยาศาสตร์                                                  รางวัล  ชนะเลิศ
                         - โครงงานภาษาต่างประเทศ                                           รางวัล  ชนะเลิศ
                         -  โครงงานภาษาไทย                                                     รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2
                          * การประกวดโครงงาน ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 จังหวัดราชบุรี
                        -  โครงงานคณิตศาสตร์                                                   รางวัล  เหรียญทอง
                        -  โครงงานวิทยาศาสตร์                                                  รางวัล  เหรียญเงิน
                        -  โครงงานภาษาต่างประเทศ                                           รางวัล  เหรียญทองยอดเยี่ยม
                          * การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5  รางวัล เหรียญเงิน
                          * การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5             รางวัล เหรียญทอง
                          * การประกวดการเขียนจดหมายถึงพ่อของไปรษณีย์ไทยระดับจังหวัด รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
                          * การประกวดโครงงานระดับภาคกลาง จังหวัดสมุทรสงคราม
                        -  โครงงานคณิตศาสตร์                                  รางวัล  เหรียญทองยอดเยี่ยม
                        -  โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี            รางวัล  เหรียญทองยอดเยี่ยม
                        -  โครงงานวิทยาศาสตร์                                  รางวัล  เหรียญเงิน
                        -  โครงงานภาษาต่างประเทศ                           รางวัล  เหรียญทอง
                         * การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับภาค    รางวัล  เหรียญเงิน
                         * การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ระดับภาค               รางวัล  เหรียญทอง
                         * การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel 2003 รางวัล เหรียญทอง
                         * การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Powerpoint  2003 รางวัล เหรียญเงิน
                         * การประกวดการเขียนจดหมายถึงพ่อของไปรษณีย์ไทยระดับจังหวัด รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
       
       

ผลงานด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2551

 • 1. รางวัล ชนะเลิศระดับจังหวัด การเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียม
 • 2. แข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับเทศบาล
 • *รางวัลเหรียญทอง โปรแกรม Microsoft Word 2003
 • *รางวัลเหรียญทอง โปรแกรม Microsoft Excel 2003
 • *รางวัลเหรียญทอง โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003
       3. รางวัล เหรียญทองแดง  ระดับประเทศ  หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
       4. การแข่งขันวิชาการระดับเขตการศึกษาที่ 5 จังหวัดราชบุรี
 • รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม การประกวดโครงงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม การประกวดโครงงาน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • รางวัลเหรียญทอง              การประกวดโครงงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003
 • รางวัลเหรียญเงิน               การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word 2003
 • รางวัลเหรียญทองแดง         การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel 2003
 • การแข่งขันทักษะทางวิชการ ระดับประเทศ ณ ศูนย์กา่รค้าอิมเพคเมืองทองธานี
 • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ระดับประเทศ การประกวดโครงงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี
 • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ระดับประเทศ การประกวดโครงงาน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี
 • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ระดับประเทศ การประกวดโครงงาน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี
 • รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดโครงงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี